ليست اعضای گروه 31

توضيحات

سال تولد

 نام و نام خانوادگی

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365

پژمان آذرسا

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365

محمد حسين ابتهاج پور

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365

سيد علی احسانی اميری

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1364

وحيد احسنی

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1364

اميد احمدی

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 نويد اصغری

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 محمود امير خانی

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 وحيد امينی

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 محمد باقری

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 مجيد بروزی نيت

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1364 مهران بلوريان کاشی

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 احمد بهشتی صفت

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 سجاد جمالی

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1364 سيد احسان جوادی

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1364 روح ا...جواهری

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 خسرو حسن زاده طوفان

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 عليرضا حسينی ريوندی

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 سيد مهدی حسينی

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 سيد علی حسينی مقدم

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 سياوش حسينيان

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 دارنوش داودی

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 برزين ذره پرور مقدم

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1364 علی رئيسی

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1364 محمد تقی رئيسی

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1364 محمد حسين راشد محصل

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1364 آرش رحمتی گلوجه

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1364 امين رضازاده بهادران

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 پويا رفيع زاده

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 رضا رهنمای مقدم

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 اميرضا ريحانی

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 علی زارع بيدکی

عکس**زندگی نامه**سخنگاه

 

1365 پوريا فرخ