موضوعات مهم و جالب

(قیمت(ریال

نام مجله

فرهنگ مطبوعاتی*اعتياد اینترنتی*بزرگترین شبکه ترورِيستی *آزار اینترنتی*اقزابش سرعت اینترنت وغیره

2000

کاویان

المپیک*خوان هشتم*داستان کتیبه*فرهنگ زرتشت*آنتن های ماهواره*گدای خیابانی*فیلم زیر نور ماه و غیره

2000

نگاتیو

نشریات دانش آموزی می توانند با ارسال نامه ای آمادگی خود را جهت تبادلات فرهنگی با دفتر نشریات دبیرستان هشترودی اعلام کنند