اتاق جکستان                       سازمان اقتصادی                                    اطلاعيه ها

                                                             

             اتاق متخصصين رايانه ها                                      بخش سفر های علمی                         گروه های تقلب

 

                                                                                                            

گروه های موسيقی                                            گروه های ورزشی                                     گروه های جاسوسی

********************************************************************************

توجه:در اين بخش شما می توانيد با گروه های متخصص و مجرب کلاس 202 آشنا شده و از همکاری اين گروه ها استفاده کنيد