سرپرست نمايندگان کلاس - نايب رئيس شورای دبيرستان - سردبير نشريه پژواک

محمد حسين راشد محصل

نماينده کلاس - عضو شورای دبيرستان

آرش رحمتی

نماينده کلاس

محمود امير خانی

آخرين اطلاعات از در خواست های بچه های کلاس از نمايندگان

موضوع در خواست

تاريخ در خواست

پنجره ها را بر روی ما بگشاييد

1380/8/19

قبل از زنگ ورزش بگذاريد برای تعويض لباس به کلاس برويم

1380/8/17

يک اردو بزاريد .بد نيست

1380/8/16

نميشه به جای سامسونت کيف کوله بياوريم

1380/8/15

اگر اين زنگ ورزش را عوض کنند .عاليه

1380/8/14

*********

-

*********

-

*********

-

شايان ذکر است که پاسخ اين نامه ها به صورت کتبی و يا شفاهی داده خواهد شد

[FrontPage Save Results Component]