در این بخش سعی شده وقایع هفتگی کلاس به صورت طنز ولی با خبری واقعی در اختیار شما قرار بگیرد

آزادی این نیست که در کوچه و خیابان مزاحم هم شویم.آزادی اگر این است باید بر آن فاتحه خواند.آزادی یعنی من و تو بتوانیم آزادانه در کنار هم ما را تشکیل دهیم و ایرانی آباد را بسازیم

آخرین تغییرات:5شنبه 27دی 1381