تقديم به دوستاران دکتر علی شريعتی

به ياد بزرگ شهيد راه آزادی

ای علی
 امروز که قلمت از حرکت ايستاده و زبانت به نطقی باز نگشته
فضای حسينيه را حرفی از جنس زمان اشباع نکرده و ديوار های آن طنينت را پژواک نمی کند.مدت هاست که از هجرت تو می گذرد
ای علی
گفتنی ها را گفتی و نشنيدند.نوشتنی ها را با نثر شيوايت نوشتی
و نخواندند و هنوز هم نمی خوانند.هنوز مذهب عليه مذهب.هنوز حقيقت فدای مصلحت و هنوز تدين قربانی تجدد
هنوز بازار قاسطين و مارقين و ناکثين زمان گرم است و اگر وسعتشان بود با زر يا اگر توانشان رسيد با زور ورنه اين هر دو مقدور نبود .قرآن ها را بر سر نيزه می کنند
ای علي
سالها گذشت .نسل جوان امروز .محصلين و دانشجويان اين عصر .طبقه ای که تو خود را بيش از هر قشري با خود نزديک و متجانس می ديدی.امروز نه تو را می شناسند و نه نوشته ها و آثارت را در می يابند
ای علی
در آينه فردا .من به فرزندم خواهم گفت که چگونه زيستن را از که بايد جست و قلب تاريخ را چگونه بايد تپيد و شنيد.به او خواهم خواند که سلمان پاک کيست و ابوذر چه کرد.به او خواهم گفت که در کوير چگونه بايد رست و در  هبوط چگونه بايد اوج گرفت. به او خواهم گفت که فاطمه .فاطمه است و علی تنهاست
سر پرست گروه31
 

اين نوشته ها برگزيده ای است از سخنان اساتيد بزرگ در مورد دکتر علی شريعتی

Copyright By mohammad h.rashed-2002