پناهنده شدن تعداد زيادی از دانش آموزان کلاس به دفتر امور پناهندگان سازمان ملل به مناسبت دريافت کارنامه ها****کشف مقدار 20 بسته ترقه توسط نيروی انتظامی کلاس از تعدادی از قاچاق چی ها****برگزاری يک پارتی توسط عده ای از دانش آموزان و کشف فيلم اين پارتی توسط قوه غذائيه****دعوا و جر و بحث دانش آموزان کلاس و معلم پرورشي بر سر مسئله استکبار جهانی و آمريکامروری بر جديدترين اخبار کلاس 202 در هفته های اخير

CopyRight By mohammad hossein rashed-2002